Compound Descriptions

קסילן


קסילן - כלל האיזומרים - Xylene - all isomers

מקור מידע: המשרד להגנת הסביבה

  • ​מספר CAS –  1330-20-7
  • קבוצה כימית –חומרים אורגנים אחרים
  • נוסחה כימית – C8H10

​​​​​​השימושים הכרוכים בפליטה, או העברה של החומר:

קסילן משמש כממס במספר תהליכים.
המקורות התעשייתיים העיקריים לפליטתו: ייצור דלק, ייצור פוליאסטר, ובתעשיית הצבעים.
הקסילן משמש כחומר הדברה בחקלאות ונפלט מכלי התחבורה.