הגדרות

קיצורי מילים

MDL – סף הגילוי התחתון

BDL - מתחת לסף הגילוי

מעלות צלזיוס - מעלות צלזיוס

kPa - קילופסקאל

° - מעלות

ug/m3 - מיקרוגרם למטר מעוקב (ug/m3 עליון 3)

m/s – מטרים לשנייה

סף הגילוי התחתון (MDL)

סף הגילוי התחתון (MDL) יכולת זיהוי ריכוז מינימלי (MDL) של תרכובת נמדדת במערכת

מתחת לסף הגילוי התחתון (BDL)

מתחת לסף הגילוי התחתון (BDL) מדידה שהיא בריכוז נמוך מסף רגישות המערכת לזיהוי תרכובת

כיוון רוח

צ' - צפון

צצמ"ז - צפון צפון מזרח

צמ"ז - צפון מזרח

מזצ"מ - מזרח צפון מזרח

מז' - מזרח

מזדמ"ז - מזרח דרום מזרח

דמ"ז - דרום מזרח

דדמ"ז - דרום דרום מזרח

ד' - דרום

דדמ"ז - דרום דרום מזרח

דמ"ע - דרום מערב

מעדמ"ע - מערב דרום מערב

מע' - מערב

מעצמע' - מערב צפון מערב

צמ"ע - צפון מערב

צצמ"ע - צפון צפון מערב

צ' - צפון

ערך הקו האדום-

 

ערך הקו האדום כפי שהוא מוצג עבור כל תרכובת מנוטרת בזמני המיצוע השונים, הינו בהתאם למפורט להלן:

1.      עבור בנזן ערך הקו האדום מייצג את הערך שנקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה כ"מדידה חריגה" עבור בנזן לפי הצווים המנהליים שניתנו לבזן, ומכוח היתר הפליטה והוראות חוק אוויר נקי, התשס"ח – 2008:

a.       ממוצע חצי שעתי מעל 20 מק"ג/מ"ק.

b.      2 ממוצעים חצי שעתיים עוקבים מעל 10 מק"ג/מ"ק.

c.       ממוצע יומי מעל 3.9 מק"ג/מ"ק.

d.      ממוצע שנתי מעל 1.3 מק"ג/מ"ק.

2.      עבור טולואן- ערך הקו האדום מייצג את ערך איכות אויר לטולואן שעתיד להיקבע מכוח הוראות חוק אויר נקי (יצויין כי כיום הערך המחייב מכוח הוראות החוק הינו גבוה יותר):

a.       ממוצע יומי מעל 1000 מק"ג/מ"ק.

b.      ממוצע שנתי מעל 260 מק"ג/מ"ק.

3.      עבור קסילן- ערך הקו האדום מייצג את ערך הייחוס לקסילן מכוח הוראות חוק אויר נקי:

a.       ממוצע יומי מעל 4,800 מק"ג/מ"ק.

b.      ממוצע שנתי מעל 434 מק"ג/מ"ק.

4.      עבור אתיל בנזן- ערך הקו האדום מייצג את ערך הייחוס לאתיל בנזן מכוח הוראות חוק אויר נקי:

a.       ממוצע שעתי מעל 54,000 מק"ג/מ"ק.

b.      ממוצע שנתי מעל 1000 מק"ג/מ"ק.

 

לא מתוקף

ערך אינו מתוקף עקב פעולות תפעול, אחזקה או ביצוע בדיקות אבטחת איכות למערכת.