Compound Descriptions

טולואן


טולואן - Toluene

מקור מידע: המשרד להגנת הסביבה

  • מספר CAS של טולואן - 108-88-3
  • קבוצה כימית - חומרים אורגניים אחרים
  • נוסחה כימית -  C7H8

שימושים הכרוכים בפליטה או העברה של החומר

המקורות העיקריים לפליטת טולואן לסביבה הם: בתי זיקוק, מפעלים לייצור כימיקלים, מפעלי תרופות, ייצור גומי, דפוס וצבעים.